Curriculum

Curriculumul instituţiei noaste este unul complex, realizat prin completarea curriculumului de bază – curriculum românesc cu elemente din curriculum britanic, astfel încât oferta educaţională ARC are la bază un curriculum bazat pe dezvoltarea de competenţe cheie stabilite la nivelul Uniunii Europene.

CURRICULUM ROMANESC Abordarea modernă a disciplinelor din curriculum-ul naţional, elaborate de MECTS crează curriculum ARC astfel:

 • Echilibrat – asigură echilibrul între diferitele domenii de studiu, ceea ce duce la dezvoltarea armonioasă a elevilor
 • Accesibil – disciplinele sunt predate la un nivel adecvat vârstei şi abilităţilor elevilor
 • Diferenţiat – învăţarea eficientă prin folosirea unor metode şi strategii de predare variate, în funcţie de multiple stiluri de învăţare a elevilor
 • Coerent – procesul de învăţare se bazează pe continuitate, pe calitate si pe aplicabilitatea practică a informaţiilor.
 • Extins – educaţie multiplă prin gama variată de discipline oferite care susţin dezvoltarea multilaterală a elevilor în plan intelectual, fizic şi emoţional.

ELEMENTE SI CURRICULUM BRITANIC Ca si practici curriculare si de viata scolara, preluate din scoliile britanice, elevii ARC beneficiaza de metode eficiente de predare-invatare-evaluare:

 • invatarea bazata pe proiect – la anumite discipline elevii lucreaza frecvent proiecte individuale si de grup.
 • invatarea centrata pe elev – fiecarui elev i se asigura suportul pentru a-si insusi notiunile in ritm propriu in functie de varsta si de aptitudini.
 • portofoliul elevului – lucrarile, fisele de lucru, testele sumative, diplomele obtinute la diferite concursuri si alte lucrari, inclusiv proiectele fac parte din portofoliul de progres al elevilor care este prezentat parintilor la finalul semestrului.
 • Rapoartele de evaluare – intocmite de profesorii clasei se trimit parintilor la final de semestru.
 • Assembly – întâlnire o dată pe lună cu elevii si profesorii şcolii, unde se fac afirmări, anunţuri, evidenţieri şi se discută diferite teme ce sunt propuse ca o extensie a conţinuturilor curriculare sau evenimente corelate.
 • Limba engleză se studiază in regim intensiv, 8h/ săptămână pentru ciclul primar si 6 h/ săptămână pentru ciclul gimnazial
 • Newsletter – saptamanal de informare parinti
 • Panouri de afisaj – Sunt panouri unde se expun lucrarile si proiectele elevilor
 • Cercuri si cluburi – sunt cursuri extracurriculare oferite de scoala in sprijinul elevilor care vor sa aprofundeze cunostintele predate la scoala dar mai ales sa descopere noi domenii de activitate si sa-si exploreze astfel propriile diimensiuni si inclinatii artistice, stiintifice, sportive si creatoare.

COMPETENŢE CHEIE Competenţele cheie în educaţie stabilite la nivelul Uniunii Europene şi pe care curriculumul ARC se bazează:

 • Comunicarea în limba maternă
 • Comunicarea în limbi străine
 • Competenţe în matematică şi competenţe elementare în ştiinţe şi tehnologie
 • Competenţe în utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie
 • Competenţe pentru a învăţa să înveţi
 • Competenţe de relaţionare interpersonală şi competenţe civice
 • Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat
 • Sensibilizare culturală şi exprimare artistică
Rotiti ecranul pentru a putea folosi aplicatia eficient!